Předpisy 303/.. Sb.

303/1948 Sb.Vládní nařízení o plánovacích referátech krajských národních výborů
303/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
303/1991 Sb.Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany
303/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon
303/1993 Sb.Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
303/1995 Sb.Nařízení vlády o minimální mzdě
303/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě
303/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
303/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
303/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi
303/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
303/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
303/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů
303/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků
303/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
303/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů
303/2006 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 4. dubna 2006 ve věci návrhu na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
303/2007 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
303/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
303/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
303/2010 Sb.Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
303/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
303/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje
303/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
303/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
303/2015 Sb.Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016
303/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
303/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
303/2018 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
303/2019 Sb.Nález Ústavního soudu Nález Ústavního soud ze dne 1. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 5/19 ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "s výjimkou finanční náhrady", eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů [zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi] a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)