Předpisy 30/.. Sb.

30/1945 Sb.Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku
30/1946 Sb.Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
30/1947 Sb.Vyhláška o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci, konané v San Francisku
30/1948 Sb.Vládní nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo - maďarské dohody o výměně obyvatelstva
30/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních
30/1950 Sb.Vládní nařízení o přestupech mezi veřejným pensijním zaopatřením a národním (veřejnoprávním) důchodovým pojištěním a o přestupech ve veřejném pensijním zaopatření
30/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu - Hrdina práce -
30/1952 Sb.Vládní nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol
30/1953 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu
30/1954 Sb.Vládní nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory
30/1955 Sb.Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky
30/1956 Sb.Zákonné opatření o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů
30/1957 Sb.Nařízení, kterým se provádí zákon o notářských poplatcích
30/1958 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
30/1959 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 19/1951 Sb., o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
30/1960 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se mění a doplňuje vyhláška o státní službě pro míry a váhy
30/1961 Sb.Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady
30/1962 Sb.Vládní nařízení o státní novinářské ceně Václava Kopeckého
30/1963 Sb.Zákon o Komisi lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě
30/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva spotřebního průmyslu o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem
30/1965 Sb.Zákon o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
30/1966 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
30/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953
30/1968 Sb.Zákon o státním zkušebnictví
30/1969 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
30/1970 Sb.Zákon o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
30/1971 Sb.Vyhláška ministra vnitra Československé socialistické republiky o pověření příslušníků Lidových milicí plněním některých bezpečnostních úkolů
30/1972 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změně vyhlášky min.financí č. 25/1964 Sb.,k provedení zákona o notářských poplatcích
30/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti letecké dopravy
30/1974 Sb.Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky
30/1975 Sb.Nařízení jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
30/1976 Sb.Vyhláška o zavedení doplňku k Československému lékopisu - třetímu vydání ve Slovenské socialistické republice
30/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky
30/1978 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům
30/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
30/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemní hospodářské pomoci (VPSK RVHP)
30/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
30/1982 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 125 (okres Příbram)
30/1983 Sb.Úplné znění zákona ze dne 12. Listopadu 1975 č. 121 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 19. července 1979 č. 76 Sb., zákonem ze dne 13. prosince 1979 č. 150 Sb., zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. ledna 1982 č. 7 Sb. a zákonem ze dne 23. června 1982 č. 73 Sb.
30/1984 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru v volebním obvodu č. 85 Rotavsko
30/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
30/1986 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Kodexu jednání liniových konferencí
30/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci mezi ústředními orgány podílejícími se na řízení národních výborů a rad
30/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
30/1989 Sb.Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku
30/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
30/1991 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
30/1992 Sb.Zákon o Slovenskej požnohospodárskej a potravinárskej komore
30/1993 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o změnách některých prováděcích předpisů a nemocenském a sociálním zabezpečení
30/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o zrušení vízové povinnosti
30/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
30/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
30/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
30/1998 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 1997 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 243/1997 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
30/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
30/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
30/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
30/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS
30/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění vyhlášky č. 157/2001 Sb.
30/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 478/2002 Sb.
30/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky
30/2006 Sb.Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
30/2007 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
30/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
30/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
30/2010 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
30/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
30/2012 Sb.Vyhláška o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy
30/2013 Sb.Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012
30/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
30/2015 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření
30/2016 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady
30/2017 Sb.Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
30/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
30/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
30/2020 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)