Předpisy 284/.. Sb.

284/1948 Sb.Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani
284/1949 Sb.Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad
284/1990 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky
284/1991 Sb.Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
284/1992 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o opatřeních hospodářské mobilizace
284/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb.
284/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
284/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí - Snížení znečištění odpadních vod Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem způsobeného organicky vázanými halogeny -
284/1997 Sb.Opatření České národní banky o zrušení opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům
284/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o přechodném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ruské federace
284/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu
284/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
284/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb.
284/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
284/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
284/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
284/2005 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2010, 2,55 %
284/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
284/2007 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
284/2008 Sb.Vyhláška o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč
284/2009 Sb.Zákon o platebním styku
284/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
284/2011 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
284/2012 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 24. července 2012 sp. zn. Pl. ÚS 34/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.
284/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
284/2014 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
284/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
284/2016 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
284/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
284/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
284/2019 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


ISP (příhlásit)