Předpisy 266/.. Sb.

266/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských
266/1949 Sb.Zákon o zatímních změnách v některých občanských věcech právních
266/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
266/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č.33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví (o regresních náhradách)
266/1992 Sb.Zákon o katastri nehnutežností v Slovenskej republike
266/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
266/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu
266/1996 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
266/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích
266/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Dodatkovým protokolům č. 1 a č. 2
266/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání
266/2000 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
266/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001
266/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
266/2003 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
266/2004 Sb.Vyhláška o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu
266/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
266/2006 Sb.Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
266/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
266/2008 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
266/2009 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení
266/2010 Sb.Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
266/2011 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
266/2012 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
266/2013 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
266/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
266/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
266/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
266/2017 Sb.Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
266/2018 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí


ISP (příhlásit)