Předpisy 26/.. Sb.

26/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č.165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku
26/1946 Sb.Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením omezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům
26/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v § 2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle § 4 , odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osídlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
26/1948 Sb.Vyhláška ministra zemědělství o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze
26/1949 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci
26/1950 Sb.Zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
26/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch
26/1952 Sb.Vyhláška o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků
26/1953 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1953
26/1954 Sb.Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady
26/1955 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašují stanovy řádů - Řád Rudého praporu práce - , - Řád Rudé hvězdy práce - a vyznamenání - Za pracovní věrnost - a - Za pracovní obětavost -
26/1956 Sb.Zákonné opatření o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů
26/1957 Sb.Zákon o notářských poplatcích
26/1958 Sb.Vyhláška o Protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem
26/1959 Sb.Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
26/1960 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství o chytání ondatry pižmové a sběru jejích kožek
26/1961 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
26/1962 Sb.Vyhláška ministra-předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky o ukládání kárných opatření a peněžitých náhrad orgány státní kontroly a statistiky
26/1963 Sb.Vyhláška ministra dopravy o změně a doplnění vyhlášky č. 266/1956 Ú.l., kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou dopravu kusových zásilek
26/1964 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
26/1965 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o rozšíření pomoci pracovníkům v železniční dopravě při družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků
26/1966 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)
26/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
26/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích
26/1969 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
26/1970 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd
26/1971 Sb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 181/1969 Sb., o ochraně před povodněmi
26/1972 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů
26/1973 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů
26/1974 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů
26/1975 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství
26/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlouhodobé platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou
26/1977 Sb.Redakční sdělení
26/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky o zřízení silničních přechodů na společných státních hranicích
26/1979 Sb.Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
26/1980 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č.107 (jižní část města Třebíče a části Račerovice a Sokolí)
26/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně proti ohrožení otravou benzenem (č. 136)
26/1982 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
26/1983 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1964 Sb., o československých analytických normálech
26/1984 Sb.Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky č.23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č.22/1964 Zb., o evidencii nehnutežností
26/1985 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
26/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o rezervním fondu v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
26/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě a technice a v jiných oblastech
26/1988 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 92 (Nové Sedlo)
26/1989 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
26/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
26/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se stanoví pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky
26/1992 Sb.Zákon o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
26/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících
26/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č.296/1991 Sb., č.529/1992 Sb. a č.105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 17.června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
26/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o záruce mezi Českou republikou a Evropskou investiční bannkou (Česká republika - Telekomunikační projekt 1), Dohody o záruce (Český telekomunikační projekt) mezi Českou republikou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Dohody o záruce (Telekomunikační projekt) mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj
26/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva hospodářství o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení
26/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko
26/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách ze dne 29. března 1990, ve znění změny sjednané výměnou dopisů ze dne 4. července 1991
26/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků
26/2000 Sb.Zákon o veřejných dražbách
26/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)
26/2002 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
26/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
26/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb.
26/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
26/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
26/2007 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
26/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
26/2009 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
26/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
26/2011 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
26/2012 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly
26/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
26/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
26/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů
26/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
26/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
26/2018 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 8/16 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb.
26/2019 Sb.Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
26/2020 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají


ISP (příhlásit)