Předpisy 256/.. Sb.

256/1946 Sb.Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
256/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dodatkové dohodě k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsané v Praze dne 10. dubna 1948
256/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření
256/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Republiky, kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti
256/1991 Sb.Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat
256/1992 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech
256/1993 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
256/1994 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.
256/1995 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
256/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 1997 až 1999
256/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech
256/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou pro Evropu Světové zdravotnické organizace na léta 1998 - 1999
256/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů
256/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
256/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2000 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autovakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
256/2005 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. května 2005
256/2006 Sb.Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií
256/2007 Sb.Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008
256/2008 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
256/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu
256/2010 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
256/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
256/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.
256/2013 Sb.Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
256/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
256/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
256/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
256/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
256/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
256/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)