Předpisy 244/.. Sb.

244/1946 Sb.Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi
244/1948 Sb.Zákon o státní mzdové politice
244/1949 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování výrobního plánu
244/1988 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona
244/1990 Sb.Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí
244/1991 Sb.Zákon o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků
244/1992 Sb.Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí
244/1993 Sb.Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech
244/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
244/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
244/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)
244/1997 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k počítání lhůty stanovené pro prezidenta republiky v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky při vrácení přijatého zákona Poslanecké sněmovně
244/1998 Sb.Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností
244/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
244/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
244/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění vyhlášky č. 136/1999 Sb.
244/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
244/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb.
244/2004 Sb.Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
244/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
244/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
244/2007 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
244/2008 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008
244/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 
244/2010 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
244/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
244/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
244/2013 Sb.Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
244/2014 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
244/2015 Sb.Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016
244/2016 Sb.Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
244/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
244/2018 Sb.Vyhláška . Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
244/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)