Předpisy 235/.. Sb.

235/1946 Sb.Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova
235/1948 Sb.Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek
235/1949 Sb.Vládní nařízení o plánování a jiné tvorbě cen
235/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjišťování a používání průměrného výdělku
235/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
235/1991 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1970 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom z žudu
235/1992 Sb.Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
235/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci
235/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb. a vyhlášky č. 1/1994 Sb.
235/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, doplněné nótami ze dne 9. listopadu a 28. prosince 1994
235/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o veterinární spolupráci
235/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
235/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky
235/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
235/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných
235/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence
235/2002 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2002 ve věci návrhu na zrušení § 46a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
235/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., a vyhláška č. 35/1992 Sb., o mateřských školách
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
235/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
235/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
235/2007 Sb.Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země
235/2008 Sb.Vyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
235/2009 Sb.Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond
235/2010 Sb.Vyhláška o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
235/2011 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
235/2012 Sb.Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
235/2013 Sb.Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí
235/2014 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému Parlamentem dne 1. října 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. října 2014
235/2015 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
235/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
235/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
235/2018 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/ /2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
235/2019 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


ISP (příhlásit)