Předpisy 231/.. Sb.

231/1946 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
231/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu
231/1948 Sb.Zákon na ochranu lidově demokratické republiky
231/1949 Sb.Vládní nařízení,kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky
231/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
231/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Republiky o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
231/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
231/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
231/1993 Sb.Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii
231/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9.listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1.prosince 1993, ve znění změn a doplňků
231/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litavské republiky o mezinárodní silniční dopravě
231/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
231/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterouse mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb.
231/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105)
231/1999 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn)
231/2000 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
231/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
231/2003 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek a zásad pro poskytování dotace soukromému skladování vepřového masa
231/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
231/2005 Sb.Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku
231/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností
231/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
231/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
231/2009 Sb.Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
231/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
231/2011 Sb.Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
231/2012 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
231/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
231/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015
231/2015 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova č. 2/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova
231/2016 Sb.Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
231/2017 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
231/2018 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)
231/2019 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh


ISP (příhlásit)