Předpisy 23/.. Sb.

23/1945 Sb.Vládní nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945
23/1946 Sb.Vyhláška o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
23/1947 Sb.Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace
23/1948 Sb.Zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy
23/1949 Sb.Vládní nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů
23/1950 Sb.Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví
23/1951 Sb.Nařízení, kterým se stanoví sídlo okresního soudu v Novém Městě nad Metují
23/1952 Sb.Nařízení o vkladních knížkách na jméno
23/1953 Sb.Vládní nařízení o státní inspekci sklizní zemědělských plodin
23/1954 Sb.Vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
23/1955 Sb.Zákonné opatření o jedech a látkách škodlivých zdraví
23/1956 Sb.Nařízení, kterým se provádí ustanovení § 5 odst. 3 a 4 zákonného opatření č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platového řádu)
23/1957 Sb.Zákon o podnikových fondech pracujících
23/1958 Sb.Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem
23/1959 Sb.Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytýčení státních hranic
23/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou o leteckých službách, podepsané v Praze dne 14. srpna 1959
23/1961 Sb.Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací
23/1962 Sb.Zákon o myslivosti
23/1963 Sb.Zákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci
23/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
23/1965 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění
23/1966 Sb.Vyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání
23/1967 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška č.42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
23/1968 Sb.Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném
23/1969 Sb.Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
23/1970 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o projednávání pracovních sporů komisemi pro pracovní spory
23/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 20 Kčs
23/1972 Sb.Redakční sdělení
23/1973 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly v organizacích řízených orgány Československé socialistické republiky
23/1974 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č.162
23/1975 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č.43 (Kolín)
23/1976 Sb.Vyhláška o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
23/1977 Sb.Vyhláška o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
23/1978 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě číslo 82 - Rožňava I
23/1979 Sb.Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
23/1980 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č.165 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
23/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu (č. 77)
23/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
23/1983 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb
23/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.
23/1985 Sb.Zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví
23/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny
23/1987 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 33
23/1988 Sb.Nařízení o Národnom parku Slovenský raj
23/1989 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
23/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o účetnictví
23/1991 Sb.Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
23/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
23/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb.
23/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
23/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
23/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic
23/1997 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 22.července 1996 č.j. 28 To 191/96-15
23/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody
23/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády č. 20/1997 Sb.
23/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
23/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití
23/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení
23/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
23/2004 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
23/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví
23/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
23/2007 Sb.Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky
23/2008 Sb.Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
23/2009 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
23/2010 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010–2013, 2,80 %
23/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.
23/2012 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2012–2017, VAR %
23/2013 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 20. výročí České národní banky a české měny
23/2014 Sb.Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
23/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
23/2016 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
23/2017 Sb.Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
23/2018 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
23/2019 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019
23/2020 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky


ISP (příhlásit)