Předpisy 229/.. Sb.

229/1946 Sb.Vládní nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946
229/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti
229/1948 Sb.Nařízení, kterým se prohlašuje závaznost některých norem
229/1949 Sb.Zákon o vkladních knížkách
229/1988 Sb.Nařízení, ktorým sa mení a dopžňa vládne nariadenie č.12/1968 Zb., o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších predpisov
229/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
229/1991 Sb.Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
229/1992 Sb.Zákon o komoditních burzách
229/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generálním vymezení společných státních hranic
229/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko
229/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
229/1996 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 148/1996 Sb.)
229/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými vyhlášené pod č. 169/1929 Sb.
229/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placené dovolené (revidované), 1970 (č. 132)
229/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech
229/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
229/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
229/2002 Sb.Zákon o finančním arbitrovi
229/2003 Sb.Zákon ze dne 4. 7. 2003, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
229/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti
229/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
229/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
229/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
229/2008 Sb.Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
229/2009 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
229/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.
229/2011 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ukládá Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
229/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.
229/2013 Sb.Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
229/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
229/2015 Sb.Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
229/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
229/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
229/2018 Sb.Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II
229/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


ISP (příhlásit)