Předpisy 209/.. Sb.

209/1946 Sb.Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č.174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
209/1947 Sb.Mírová smlouva s Rumunskem
209/1948 Sb.Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků
209/1949 Sb.Vládní nařízení,jímž se provádí branný zákon
209/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
209/1988 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb.
209/1989 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o regulačních odvodech v mzdové oblasti
209/1990 Sb.Zákon České národní rady o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované
209/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměně v oblasti mládeže
209/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících
209/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
209/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) ze dne 30. října 1947
209/1995 Sb.Nařízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb.
209/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách
209/1997 Sb.Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů
209/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
209/1999 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy o povolení používat výbušniny a další prostředky trhací techniky
209/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
209/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením
209/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
209/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně
209/2004 Sb.Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
209/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb.
209/2006 Sb.Vyhláška o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla
209/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb.
209/2008 Sb.Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea
209/2009 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
209/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
209/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
209/2012 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka
209/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
209/2014 Sb.Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015
209/2015 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
209/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
209/2017 Sb.Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
209/2018 Sb.Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
209/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)