Předpisy 208/.. Sb.

208/1946 Sb.Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946
208/1947 Sb.Mírová smlouva s Finskem
208/1948 Sb.Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic
208/1949 Sb.Vyhláška ministra financí,kterou se uveřejňuje opatření Národní banky československé o zrušení zákazu dovozu a průvozu říšských marek
208/1964 Sb.Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích
208/1988 Sb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy
208/1989 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací
208/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění
208/1991 Sb.Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
208/1992 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
208/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků
208/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o ochraně netopýrů v Evropě, přijaté v Londýně dne 4. prosince 1991
208/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
208/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
208/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
208/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 18. srpna 1998, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb.
208/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
208/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
208/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků
208/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
208/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
208/2004 Sb.Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
208/2005 Sb.Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních
208/2006 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
208/2007 Sb.Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
208/2008 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
208/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů 
208/2010 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
208/2011 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
208/2012 Sb.Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
208/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
208/2014 Sb.Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015
208/2015 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
208/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
208/2017 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
208/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
208/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)