Předpisy 20/.. Sb.

20/1945 Sb.Ústavní dekret presidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné
20/1946 Sb.Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách
20/1947 Sb.Zákon o povinných výtiscích
20/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů
20/1949 Sb.Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských
20/1950 Sb.Nařízení o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování
20/1951 Sb.Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice
20/1952 Sb.Vládní nařízení o rozmísťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol
20/1953 Sb.Nařízení o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15
20/1954 Sb.Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy
20/1955 Sb.Vládní nařízení o řízení ve věcech správních (správní řád)
20/1956 Sb.Zákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních organisacích
20/1957 Sb.Vyhláška o úplném znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči
20/1958 Sb.Vyhláška ministra národní obrany o úplném znění branného zákona
20/1959 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
20/1960 Sb.Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o péči o osoby se změněnou pracovní schopností
20/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
20/1962 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
20/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody
20/1964 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
20/1965 Sb.Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3.března 1965
20/1966 Sb.Zákon o péči o zdraví lidu
20/1967 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určuje další místní národní výbor v kraji stavebním úřadem
20/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky
20/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o poskytování vzájemné právní pomoci ve věcech spojených s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky
20/1970 Sb.Zákon o prokuratuře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů)
20/1971 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
20/1972 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka
20/1973 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
20/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy
20/1975 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
20/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na úseku veterinárním
20/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě
20/1978 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška o opatřeních proti přenosným nemocem
20/1979 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
20/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti u výrobků, které jsou předmětem výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
20/1981 Sb.Vyhláška o skúškach a posudzovaní odbornej spôsobilosti niektorých pracovníkov
20/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, ve znění vyhlášky č. 107/1979 Sb.
20/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
20/1984 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99
20/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky
20/1986 Sb.Redakční sdělení
20/1987 Sb.Zákon České národní rady o státní památkové péči
20/1988 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti
20/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
20/1990 Sb.Zákon o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky
20/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání
20/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
20/1993 Sb.Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
20/1994 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti
20/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
20/1996 Sb.Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
20/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích
20/1998 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 3. února 1998
20/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemné spolupráci v celních otázkách
20/2000 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998
20/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví
20/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
20/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
20/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
20/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko
20/2006 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2005 ve věci návrhu na zrušení § 53 odst. 1 a § 54 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
20/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
20/2008 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Jirkova č. 4/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
20/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
20/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 17/2010 Sb.
20/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
20/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
20/2013 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
20/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
20/2015 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015
20/2016 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
20/2017 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)
20/2018 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku
20/2019 Sb.Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny
20/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech


ISP (příhlásit)