Předpisy 2/.. Sb.

2/1945 Sb.Vyhláška předsedy vlády ze dne 4. dubna 1945 o zrušení Státní rady
2/1946 Sb.Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republík
2/1947 Sb.Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č.249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva
2/1948 Sb.Vyhláška, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947)
2/1949 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o obnově visové povinnosti ve styku s Francií
2/1950 Sb.Nařízení působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic
2/1951 Sb.Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
2/1952 Sb.Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád
2/1953 Sb.Vyhláška o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku
2/1954 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954
2/1955 Sb.Zákonné opatření o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu
2/1956 Sb.Vládní nařízení o organisaci lesního hospodářství
2/1957 Sb.Nařízení, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Šuranech a mění obvod lidového soudu v Nových Zámcích
2/1958 Sb.Vyhláška o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
2/1959 Sb.Nařízení o změně přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
2/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu
2/1961 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje Statut Státní plánovací komise
2/1962 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1962
2/1963 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Státního cenového výboru
2/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi
2/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
2/1966 Sb.Vládní vyhláška o kulturních fondech a koordinačním výboru kulturních fondů
2/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích
2/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960
2/1969 Sb.Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
2/1970 Sb.Vyhláška ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
2/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
2/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o kooperačních vztazích při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby
2/1973 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 106 (který zahrnuje část města Třebíče a obce Budíkovice, Pocoucov a Ptáčov) Jihomoravského krajského národního výboru
2/1974 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č.8 (České Budějovice)
2/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Federativní republiky Nigerie
2/1976 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 25 - Zakamenné
2/1977 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 103/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy
2/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely
2/1979 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebních obvodech č. 37 se sídlem v Moldavě nad Bodvou a č. 49 se sídlem v Úbreži
2/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
2/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
2/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů
2/1983 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 55 v okrese Jablonec nad Nisou
2/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
2/1985 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 Pardubice I
2/1986 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č.149/1961 Zb. o nákupe, zadávání a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení
2/1987 Sb.Vyhláška o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
2/1988 Sb.Nařízení o prodeji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
2/1989 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.)
2/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny
2/1991 Sb.Zákon o kolektivním vyjednávání
2/1992 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
2/1993 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
2/1994 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu
2/1995 Sb.Zákon České národní rady o státní podpoře výzkumu a vývoje (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 1/1995 Sb.)
2/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění
2/1997 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4.prosince 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
2/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
2/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě
2/2000 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 23. listopadu 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu
2/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá ze změn provedených nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 280/1996 Sb., zákonem č. 97/1999 Sb. a zákonem č. 103/2000 Sb.
2/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony
2/2003 Sb.Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn
2/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
2/2005 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
2/2006 Sb.Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
2/2007 Sb.Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
2/2008 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2007 ve věci návrhu na zrušení § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
2/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
2/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
2/2011 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
2/2013 Sb.Vyhláška o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
2/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
2/2015 Sb.Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
2/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
2/2017 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
2/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
2/2019 Sb.Vyhláška o evidenci krytých bloků
2/2020 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


ISP (příhlásit)