Předpisy 189/.. Sb.

189/1946 Sb.Zákon o povinném očkování proti záškrtu
189/1947 Sb.Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948
189/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o zřízení a Ústavě světové zdravotnické organizace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci New Yorku
189/1949 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví,kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona
189/1950 Sb.Zákon o pojistné smlouvě
189/1960 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č.66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
189/1964 Sb.Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
189/1968 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
189/1988 Sb.Úplné znění zákona ze dne 27. června 1968 č. 88 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 14. prosince 1979 č. 99 Sb., zákonem ze dne 23. června 1982 č. 73 Sb., zákonem ze dne 20. června 1984 č. 57 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 109 Sb., zákonem ze dne 23. června 1987 č. 51 Sb. a zákonem ze dne 16. června 1988 č. 103 Sb.
189/1989 Sb.Vyhláška, ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy dalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov
189/1990 Sb.Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
189/1991 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování
189/1992 Sb.Zákon o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
189/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.
189/1994 Sb.Zákon o vyšších soudních úřednících
189/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
189/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
189/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou
189/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1998 - 2000
189/1999 Sb.Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
189/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže
189/2001 Sb.Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných druhů textilních a oděvních výrobků
189/2002 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o doplnění dne konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
189/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech
189/2004 Sb.Zákon o kolektivním investování
189/2005 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
189/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
189/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 3. dubna 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3/2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko
189/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
189/2009 Sb.Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověrení znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
189/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
189/2011 Sb.Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2012 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
189/2013 Sb.Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
189/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
189/2015 Sb.Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích
189/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
189/2017 Sb.Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
189/2018 Sb.Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot


ISP (příhlásit)