Předpisy 184/.. Sb.

184/1946 Sb.Vyhláška o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
184/1947 Sb.Vyhláška o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno-Líšeň
184/1948 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství
184/1949 Sb.Vládní nařízení,jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky
184/1950 Sb.Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
184/1960 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení zaměstnanců pověřených činností v zahraničí
184/1964 Sb.Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestních činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů
184/1968 Sb.Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
184/1969 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
184/1980 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
184/1988 Sb.Úplné znění zákona ze dne 10. dubna 1980 č. 42 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 16. června 1988 č. 102 Sb.
184/1989 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění
184/1990 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.
184/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
184/1992 Sb.Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany
184/1993 Sb.Opatření České národní banky, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděnými devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu
184/1994 Sb.Nařízení vlády o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích
184/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku
184/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních, ve znění vyhlášky č. 206/1995 Sb.
184/1997 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany
184/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
184/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka
184/2000 Sb.Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování
184/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
184/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů
184/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
184/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
184/2005 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
184/2006 Sb.Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
184/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu
184/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
184/2009 Sb.Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky
184/2010 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 18. června 2010 do 31. srpna 2010
184/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
184/2012 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
184/2013 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
184/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
184/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
184/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
184/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
184/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
184/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.


ISP (příhlásit)