Předpisy 183/.. Sb.

183/1946 Sb.Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
183/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
183/1948 Sb.Zákon o Investiční bance
183/1949 Sb.Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi
183/1950 Sb.Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území
183/1960 Sb.Vyhláška presidenta Československé akademie věd a ministra školství a kultury o organizaci výchovy nových vědeckých pracovníků
183/1964 Sb.Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
183/1968 Sb.Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (220/1954 Ú.v.), o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl
183/1969 Sb.Vyhláška o výkupu surového dříví a ochraně stromů rostoucích mimo les
183/1980 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení
183/1982 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973
183/1988 Sb.Redakční sdělení
183/1989 Sb.Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů
183/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o vybírání smluvního cla ze zboží dováženého ze států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod
183/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
183/1992 Sb.Vyhláška, ktorou sa dopžňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
183/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb.
183/1994 Sb.Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995
183/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
183/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
183/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1997 - 1999
183/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
183/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
183/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek
183/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
183/2002 Sb.Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům
183/2003 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 – 2013, 3,70 %
183/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 77/2000 Sb., o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky
183/2005 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
183/2006 Sb.Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
183/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
183/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen
183/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
183/2010 Sb.Zákon kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
183/2011 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně
183/2012 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
183/2013 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje
183/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
183/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.
183/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
183/2018 Sb.Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
183/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017


ISP (příhlásit)