Předpisy 181/.. Sb.

181/1946 Sb.Vládní nařízení o konci letního času v roce 1946
181/1947 Sb.Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob
181/1948 Sb.Zákon o organisaci peněžnictví
181/1949 Sb.Vládní nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě
181/1950 Sb.Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů
181/1960 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961
181/1964 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
181/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 93/1968 Sb.
181/1969 Sb.Nařízení o ochraně před povodněmi
181/1980 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č.111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona č.154/1976 Sb. a zákona č. 62/1977 Sb.
181/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje
181/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon
181/1989 Sb.Vyhláška Správy federálních hmotných rezerv o změně vyhlášky č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
181/1990 Sb.Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
181/1991 Sb.Vyhláška o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu - štvrtého vydania
181/1992 Sb.Vyhláška o krmivách
181/1993 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
181/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
181/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
181/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích
181/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a Svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie
181/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně
181/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské charty místní samosprávy
181/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla
181/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
181/2002 Sb.Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
181/2003 Sb.Zákon ze dne 21. 5. 2003, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
181/2004 Sb.Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky
181/2005 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2005 ve věci návrhu na zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
181/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
181/2007 Sb.Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
181/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
181/2009 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb.
181/2010 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera
181/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
181/2012 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 33/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
181/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
181/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.
181/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
181/2017 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016
181/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
181/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně


ISP (příhlásit)