Předpisy 173/.. Sb.

173/1946 Sb.Vyhláška, jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
173/1947 Sb.Vládní nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925 č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
173/1948 Sb.Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení
173/1949 Sb.Vládní nařízení o přestupech některých osob, vyňatých před 1.10.1948 z pojistné povinnosti veřejnoprávního důchodového pojištění, do národního pojištění
173/1950 Sb.Zákon o soudních poplatcích
173/1960 Sb.Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
173/1964 Sb.Vyhláška ministerstva stavebnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílů
173/1968 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
173/1969 Sb.Zákon České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
173/1973 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
173/1975 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určuje Městský národní výbor ve Vrbovém stavebním úřadem
173/1980 Sb.Vyhláška federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o jednotné údajové základně organizací
173/1982 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983
173/1988 Sb.Zákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí
173/1989 Sb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
173/1990 Sb.Zákon, kterým se zrušuje zákon č.68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a který se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
173/1991 Sb.Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
173/1992 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách
173/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
173/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
173/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah
173/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při výkonu státní regulace v energetických odvětvích
173/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
173/1998 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích
173/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
173/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.
173/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
173/2002 Sb.Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
173/2003 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
173/2004 Sb.Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky
173/2005 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
173/2006 Sb.Nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
173/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
173/2008 Sb.Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996
173/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
173/2010 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. května 2010
173/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
173/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
173/2013 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013
173/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
173/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
173/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
173/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
173/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
173/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


ISP (příhlásit)