Předpisy 17/.. Sb.

17/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o Národním soudu
17/1946 Sb.Vyhláška, kterou se upravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
17/1947 Sb.Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění
17/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení
17/1949 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení okresní expozitury v Benátkách nad Jizerou
17/1950 Sb.Vládní nařízení o investičním listu pro stavby
17/1951 Sb.Nařízení o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby
17/1952 Sb.Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků
17/1953 Sb.Vládní nařízení o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti
17/1954 Sb.Vládní nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu
17/1955 Sb.Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol
17/1956 Sb.Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě dne 7. listopadu 1952
17/1957 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
17/1958 Sb.Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
17/1959 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
17/1960 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č.7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz
17/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
17/1962 Sb.Zákon o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
17/1963 Sb.Nařízení o zřízení přírodovědecké fakulty University P.J. Šafárika v Košicích
17/1964 Sb.Zákon o Československém rozhlase
17/1965 Sb.Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě-Porubě odnímá působnost stavebního úřadu
17/1966 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o leteckém přepravním řádu
17/1967 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničím
17/1968 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 118/1966 Sb., o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací
17/1969 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
17/1970 Sb.Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky o udělování souhlasu k zahajování staveb
17/1971 Sb.Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců městského soudu v Praze a okresních soudů v Českých Budějovicích a Mostě
17/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu
17/1973 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
17/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech
17/1975 Sb.Nařízení, kterým se podrobněji vymezuje součinnost útvarů Veřejné bezpečnosti a národních výborů při ochraně veřejného pořádku
17/1976 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově
17/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara
17/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě pojistného z pojistných smluv uzavíraných o pojištění osob socialistickými organizacemi
17/1979 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o právních úkonech předáváním dat
17/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975)
17/1981 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1981 a 1982
17/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví
17/1983 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
17/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
17/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňového úniku
17/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb.
17/1987 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č.156/1979 Zb.
17/1988 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
17/1989 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
17/1990 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně doby trvání základní služby
17/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o organizaci služeb pro zprostředkování práce (č. 88) a Úmluvy o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu (revidované 1948) (č. 89)
17/1992 Sb.Zákon o životním prostředí
17/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.
17/1994 Sb.Zákon České národní rady o Policii České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
17/1995 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. ledna 1995 ve věci návrhu na částečné zrušení čl. III obecně závazné vyhlášky obce Vráž ze dne 13. června 1994 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
17/1996 Sb.Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč
17/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky
17/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
17/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
17/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
17/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
17/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhu
17/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
17/2004 Sb.Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad
17/2005 Sb.Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
17/2006 Sb.Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn
17/2007 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
17/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb.
17/2009 Sb.Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
17/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
17/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
17/2013 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
17/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
17/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
17/2016 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2018, 0,00 %
17/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
17/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
17/2019 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %
17/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)