Předpisy 165/.. Sb.

165/1945 Sb.Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména
165/1946 Sb.Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou
165/1947 Sb.Zákon, kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména
165/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady
165/1949 Sb.Nařízení ministryně výživy,kterým se stanoví den,jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují
165/1950 Sb.Zákon na ochranu míru
165/1960 Sb.Zákon o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
165/1964 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
165/1968 Sb.Zákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství
165/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu
165/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
165/1973 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974
165/1975 Sb.Vyhláška o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a jejich výrobců
165/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění příloha k vyhlášce č.127/1975 Sb. o nadstandardním vybavení bytů
165/1979 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
165/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
165/1982 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
165/1988 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č.42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti
165/1989 Sb.Zákon, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva SNR č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
165/1990 Sb.Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky
165/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
165/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury
165/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.
165/1994 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám
165/1995 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. června 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
165/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o bezvízových cestách občanů
165/1997 Sb.Nařízení vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
165/1998 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
165/1999 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
165/2000 Sb.Nařízení vlády o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
165/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky
165/2002 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
165/2003 Sb.Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
165/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
165/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany, a vyhláška č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky.
165/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
165/2007 Sb.Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší
165/2008 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejichpředkládání
165/2009 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti
165/2010 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 24. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. dubna 2010
165/2011 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
165/2013 Sb.Vyhláška o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
165/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.
165/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
165/2016 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové
165/2017 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
165/2018 Sb.Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
165/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)