Předpisy 161/.. Sb.

161/1945 Sb.Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
161/1946 Sb.Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
161/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
161/1948 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
161/1949 Sb.Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků
161/1950 Sb.Vládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy
161/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů
161/1964 Sb.Redakční sdělení
161/1968 Sb.Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
161/1969 Sb.Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině
161/1970 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě
161/1971 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 155/1970 Sb., o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů
161/1973 Sb.Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
161/1975 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky,kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
161/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
161/1979 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č.161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Českou státní pojišťovnou
161/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
161/1982 Sb.Zákon o odvodech do státního rozpočtu
161/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
161/1989 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
161/1990 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb.
161/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
161/1992 Sb.Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností
161/1993 Sb.Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů
161/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
161/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škody, ve znění zákona č. 308/1993 Sb.
161/1996 Sb.Nález Ústavního sousu České republiky ze dne 15. května 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35, 65 a § 92 odst. 2 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
161/1997 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.
161/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
161/1999 Sb.Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
161/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
161/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
161/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády
161/2003 Sb.Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně
161/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb.
161/2005 Sb.Vyhláška o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
161/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
161/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 1/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
161/2008 Sb.Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)
161/2009 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
161/2010 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 17. června 2010
161/2011 Sb.Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech
161/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
161/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
161/2014 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
161/2015 Sb.Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
161/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
161/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
161/2018 Sb.Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
161/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů


ISP (příhlásit)