Předpisy 153/.. Sb.

153/1945 Sb.Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot
153/1946 Sb.Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č.1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
153/1947 Sb.Redakční sdělení
153/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou nót ze dne 7. dubna 1948
153/1949 Sb.Vládní nařízení o povinném hubení škůdců řepy a chmele a o odborném dozoru na zachovávání zákona o ochraně výroby rostlinné
153/1950 Sb.Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1951
153/1960 Sb.Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
153/1961 Sb.Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí
153/1964 Sb.Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o stanovení termínu voleb soudců Nejvyššího soudu, krajských soudů a soudců z povolání vojenských soudů
153/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod
153/1968 Sb.Vládní nařízení o udělování čestných titulů - zasloužilý vysokoškolský profesor -
153/1969 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
153/1970 Sb.Vyhláška o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/1970 Sb., kterou se provádí zákon SNR č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona SNR č. 117/1970 Sb.
153/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací
153/1973 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 23 a 120
153/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
153/1976 Sb.Zákon o zřízení medaile Za obětavou práci pro socialismus
153/1978 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách
153/1979 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů
153/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu
153/1982 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
153/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
153/1988 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 123 (Praha 6)
153/1989 Sb.Nařízení, ktorým sa mení nariadenie vlády SSR č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany
153/1990 Sb.Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
153/1991 Sb.Výnos o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov
153/1992 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb.
153/1993 Sb.Oznámení ministerstva zemědělství o vydání výnosu, kterým se stanoví kvalifikační předpoklady odborných lesních hospodářů
153/1994 Sb.Zákon o zpravodajských službách České republiky
153/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., a zákona č. 82/1995 Sb.
153/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady
153/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb
153/1998 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 3. června 1998 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve slovech "ode dne účinnosti tohoto zákona"
153/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
153/2000 Sb.Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
153/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie
153/2002 Sb.Úplné znění zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, jak vyplývá z pozdějších změn
153/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
153/2004 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 243c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
153/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
153/2006 Sb.Úplné znění zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
153/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
153/2008 Sb.Vyhláška o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin
153/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
153/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
153/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
153/2012 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
153/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů
153/2014 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
153/2015 Sb.Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou
153/2016 Sb.Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
153/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.
153/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
153/2019 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)


ISP (příhlásit)