Předpisy 151/.. Sb.

151/1945 Sb.Vyhláška o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru
151/1946 Sb.Vládní nařízení o uvolnění některých stavebních hmot
151/1947 Sb.Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť Slovenského národního povstání
151/1948 Sb.Vyhláška o novém znění vojenského trestního řádu
151/1949 Sb.Zákon o Československé poště, národním podniku
151/1950 Sb.Vyhláška ministra pošt o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku
151/1960 Sb.Vládní vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení
151/1961 Sb.Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora o rejstříku trestů
151/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky farmaceutických výrobků, výrobků zdravotnické techniky, veterinárních biopreparátů a některých laboratorních přípravků
151/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu
151/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970
151/1969 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení
151/1970 Sb.Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje a o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971
151/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
151/1973 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (Slaný)
151/1975 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organisací
151/1976 Sb.Zákon o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1977
151/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací
151/1979 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství
151/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
151/1982 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů
151/1983 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 122 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
151/1984 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o soudních poplatcích
151/1988 Sb.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
151/1989 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice
151/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků ve státním podniku Československý armádní film
151/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností
151/1992 Sb.Zákon o platových poměrech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů
151/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby
151/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 90/1994 Sb.
151/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, úředních a zvláštních pasů Chilské republiky
151/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
151/1997 Sb.Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
151/1998 Sb.Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 60/1998 Sb.)
151/1999 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 1999 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 písm. a) a § 2 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě
151/2000 Sb.Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
151/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie
151/2002 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
151/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
151/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
151/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
151/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
151/2007 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
151/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby Českérepubliky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.
151/2009 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
151/2010 Sb.Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů
151/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
151/2012 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2019, CPI %
151/2013 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
151/2014 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
151/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
151/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
151/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
151/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
151/2019 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel


ISP (příhlásit)