Předpisy 149/.. Sb.

149/1945 Sb.Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. březne 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)
149/1946 Sb.Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví
149/1947 Sb.Zákon o národní bezpečnosti
149/1948 Sb.Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským
149/1949 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
149/1950 Sb.Vyhláška o úplném znění zákona o národních dopravních podnicích
149/1960 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise kterou se mění a doplňuje vyhláška č.152/1959 Ú.l., o dokumentaci staveb
149/1961 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění
149/1964 Sb.Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologických prací
149/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu
149/1968 Sb.Vyhláška Úřadu pro patenty a vynálezy, kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy
149/1969 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
149/1970 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod dosídlencům v sokolovské oblasti
149/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství
149/1973 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 89
149/1975 Sb.Zákon o archivnictví
149/1976 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1977
149/1978 Sb.Zákon České národní rady,kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu ČNR
149/1979 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č.133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
149/1980 Sb.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povožovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov
149/1982 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č.162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických požnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovnou, v znení vyhlášky č.162/1979 Zb.
149/1983 Sb.Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984
149/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
149/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
149/1989 Sb.Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky MK SSR č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
149/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení v Československé akademii věd
149/1991 Sb.Nařízení, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1990 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
149/1992 Sb.Výnos, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách
149/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti
149/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb.
149/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
149/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
149/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
149/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
149/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašuje ložisko přirozeně se vyskytující rašeliny Čistá - Krásno za přírodní léčivý zdroj
149/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
149/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o rekreačních jachtách
149/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
149/2003 Sb.Zákon ze dne 18. 4. 2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
149/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn
149/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.
149/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
149/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2007 ve věci návrhu na zrušení § 26 odst. 3 a 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
149/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy
149/2009 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
149/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
149/2011 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ukládá Kolektivní smlouva vyššího stupně
149/2012 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %
149/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
149/2014 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
149/2015 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2014
149/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
149/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
149/2018 Sb.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
149/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)