Předpisy 14/.. Sb.

14/1945 Sb.Vládní nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením)
14/1946 Sb.Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího
14/1947 Sb.Vládní nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních
14/1948 Sb.Vládní nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských
14/1949 Sb.Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství,osvětu a tělesnou výchovu
14/1950 Sb.Vládní nařízení o organisaci místních národních výborů
14/1951 Sb.Vládní nařízení o odměnách funkcionářů národních výborů
14/1952 Sb.Vládní nařízení o nižších zdravotnických pracovnících
14/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se zakládá - Řád budování socialistické vlasti -
14/1954 Sb.Zákon o volbách do národních výborů
14/1955 Sb.Zákon o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť
14/1956 Sb.Zákonné opatření, kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních
14/1957 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb.
14/1958 Sb.Zákon o zrušení předpisů o hlavních účetních (vedoucích) a o organisaci účetní služby
14/1959 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o vodním hospodářství
14/1960 Sb.Zákon o rozpočtu Slovenska na rok 1960
14/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o licenčních a jim podobných smlouvách uzavíraných s devizovými cizozemci k využívání vynálezů, patentů a výrobních nebo technologických postupů
14/1962 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky
14/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Radou vzájemné hospodářské pomoci o úpravě otázek, které souvisí s umístěním organizačních složek Rady vzájemné hospodářské pomoci v Československé socialistické republice
14/1964 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965
14/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa a o Statutu organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetall
14/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu
14/1967 Sb.Pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí, kterými se upravují metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb.
14/1968 Sb.Vyhláška ministerstva financí o úlevách na domovní dani
14/1969 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavby
14/1970 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu
14/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací
14/1972 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 55 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
14/1973 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
14/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem
14/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
14/1976 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb. o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášek č. 11/1968 Sb. a č. 143/1969 Sb.
14/1977 Sb.Vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
14/1978 Sb.Vyhláška o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů
14/1979 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava
14/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky
14/1981 Sb.Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění plánu v letech 1981 - 1985 schválené usnesením vlády ČSSR č. 401 ze dne 9. prosince 1980
14/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem
14/1983 Sb.Vyhláška o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody
14/1984 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 31 (okres Děčín)
14/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci
14/1986 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
14/1987 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č.123 - Michalovce
14/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
14/1989 Sb.Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
14/1990 Sb.Ústavní zákon o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů
14/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů
14/1992 Sb.Zákon o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
14/1993 Sb.Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
14/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21.prosince 1993 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
14/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam a množství látek a výrobků používaných ve zdravotnictví při akutním ohrožení života, na které se nevztahují ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 211/1993 Sb.,a doba ukončení jejich dovozu
14/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem
14/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb.
14/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
14/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
14/2000 Sb.Nařízení vlády o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
14/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. a vyhlášky č. 175/1995 Sb.
14/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
14/2003 Sb.Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
14/2004 Sb.Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. j) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání
14/2006 Sb.Vyhláška, kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby
14/2007 Sb.Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí založení Jednoty bratrské
14/2008 Sb.Vyhláška o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
14/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb.
14/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.
14/2011 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
14/2012 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
14/2013 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
14/2014 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně konaných ve dnech 10. a 11. ledna 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. ledna 2014 (II. kolo)
14/2015 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
14/2016 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016
14/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
14/2018 Sb.Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
14/2019 Sb.Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III
14/2020 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové


ISP (příhlásit)