Předpisy 137/.. Sb.

137/1945 Sb.Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční
137/1946 Sb.Zákon o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku
137/1947 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje zrušení vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
137/1948 Sb.Zákon o postátnění Československého rozhlasu
137/1949 Sb.Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče
137/1950 Sb.Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech některých zemědělských škol na ministerstvo zemědělství
137/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých polských cenných papírů československým státem
137/1961 Sb.Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25.října 1952
137/1964 Sb.Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu
137/1965 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966
137/1968 Sb.Vyhláška ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
137/1969 Sb.Usnesení České národní rady o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady
137/1970 Sb.Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti
137/1971 Sb.Redakční sdělení
137/1973 Sb.Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách
137/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě
137/1975 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky,kterým se vydávají Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev a upravuje postup při vypracování a schvalování stanov družstva,jejich změn a doplňků
137/1976 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny, topných plynů a tuhých paliv
137/1978 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb.
137/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zemědělském družstevnictví o dovolené a hmotné odpovědnosti členů jednotných zemědělských družstev
137/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné praxi a společenskopolitické praxi studentů vysokých škol
137/1982 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
137/1983 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č.25/1977 Zb., o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo vazbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
137/1984 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
137/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 49/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
137/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a BLR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-bulharských sdružení, podniků a organizací
137/1989 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování
137/1990 Sb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
137/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
137/1992 Sb.Zákon o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
137/1993 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky
137/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
137/1995 Sb.Zákon o ochranných známkách
137/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
137/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
137/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
137/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
137/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 2000
137/2001 Sb.Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
137/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
137/2003 Sb.Vyhláška o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti
137/2004 Sb.Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
137/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti
137/2006 Sb.Zákon o veřejných zakázkách
137/2007 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
137/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
137/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
137/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
137/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
137/2012 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012
137/2013 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Beno Blachuta
137/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
137/2015 Sb.Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
137/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
137/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
137/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
137/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách


ISP (příhlásit)