Předpisy 134/.. Sb.

134/1945 Sb.Vládní nařízení o zrušení úrokování nových vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
134/1946 Sb.Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
134/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují
134/1948 Sb.Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
134/1949 Sb.Nařízení ministra zdravotnictví,kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu
134/1950 Sb.Vládní nařízení o registraci chmelnic
134/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č.206/1958 Ú.l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru
134/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva
134/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu vodní dopravy
134/1965 Sb.Zákon o Slovenské komisi pro techniku
134/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú.l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhl. č. 147/1965 Sb.
134/1968 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
134/1969 Sb.Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky
134/1970 Sb.Zákon o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla)
134/1971 Sb.Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem I. stupně
134/1973 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
134/1974 Sb.Zákon o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
134/1975 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
134/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
134/1978 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hl.města Prahy ve volebních obvodech č.182 a 183
134/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky
134/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži dne 24. července 1971
134/1982 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
134/1983 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č.95 - Varín a volebnom obvode č.25 - Zákamenné
134/1984 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
134/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém programu rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím
134/1988 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I
134/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a odrůd rostlin a zvířat
134/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z obratu
134/1991 Sb.Zákon o změnách v nemocenském pojištění
134/1992 Sb.Zákon o štátnej správe ochrany ovzdušia
134/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
134/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
134/1995 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
134/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o myslivosti
134/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
134/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
134/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti
134/2000 Sb.Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek
134/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci skotu, ovcí a koz
134/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
134/2003 Sb.Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
134/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
134/2005 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
134/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
134/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
134/2008 Sb.Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013
134/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
134/2010 Sb.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
134/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
134/2012 Sb.Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny
134/2013 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
134/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.
134/2015 Sb.Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek
134/2017 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
134/2018 Sb.Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních
134/2019 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


ISP (příhlásit)