Předpisy 133/.. Sb.

133/1945 Sb.Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského
133/1946 Sb.Vládní nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č.206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech, zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
133/1947 Sb.Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské
133/1948 Sb.Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
133/1949 Sb.Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních,mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství
133/1950 Sb.Nařízení o zrušení předpisů o lihovém monopolu
133/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č.205/1958 Ú.l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku
133/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
133/1962 Sb.Vyhláška ministerstva financí o hmotném zabezpečení účastníků školení v krátkodobých kursech pořádaných v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a národních výborů
133/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu
133/1965 Sb.Vyhláška Ústřední správy geodezie a kartografie o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí
133/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu
133/1968 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o kolektivních smlouvách
133/1969 Sb.Zákon, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
133/1970 Sb.Zákon o působnosti federálních ministerstev
133/1971 Sb.Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se státním svátkem Slovenské socialistické republiky 29. srpnem v roce 1972
133/1973 Sb.Vyhláška, kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
133/1974 Sb.Zákon o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1975
133/1975 Sb.Zákon o advokacii
133/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech, podepsaná v Praze dne 11. září 1956
133/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy
133/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
133/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914, a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971
133/1982 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
133/1983 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69
133/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
133/1985 Sb.Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1988 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č.38 - Komjatice
133/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
133/1990 Sb.Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku SNR
133/1991 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb.
133/1992 Sb.Výnos o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti
133/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
133/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a Společnému protokolu týkajícímu se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy
133/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
133/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Peru
133/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
133/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
133/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
133/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie
133/2002 Sb.Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471
133/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
133/2004 Sb.Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
133/2005 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
133/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
133/2007 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalfikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb.
133/2008 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
133/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
133/2010 Sb.Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
133/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
133/2012 Sb.Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
133/2013 Sb.Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání
133/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.
133/2015 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
133/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
133/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
133/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
133/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)