Předpisy 132/.. Sb.

132/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva
132/1946 Sb.Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců
132/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky
132/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č.55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
132/1949 Sb.Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania žudu zákonom Slovenskej národnej rady podža § 96, odst. 2 Ústavy
132/1950 Sb.Vládní nařízení, jímž se obec Roudnička připojuje k Hradci Králové
132/1960 Sb.Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o změně směrnic Státní banky československé č.140/1958 Ú.l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou
132/1961 Sb.Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
132/1962 Sb.Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
132/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu
132/1965 Sb.Vládní nařízení o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech
132/1967 Sb.Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru
132/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními
132/1969 Sb.Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, jíž se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách
132/1970 Sb.Zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice
132/1971 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích
132/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik
132/1974 Sb.Zákon České národní rady o Novinářské ceně Jana Švermy
132/1975 Sb.Zákon o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
132/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti
132/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách
132/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
132/1980 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č.22
132/1982 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
132/1983 Sb.Redakční sdělení
132/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání
132/1985 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
132/1988 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku
132/1989 Sb.Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
132/1990 Sb.Zákon o advokácii
132/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení
132/1992 Sb.Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
132/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích
132/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17.května 1994ve věci návrhu na zrušení čl.II zákona č. 216/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.172/1990 Sb.,o vysokých školách, a na zrušení § 27 odst.8 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb.
132/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
132/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
132/1997 Sb.Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
132/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
132/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
132/2000 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
132/2001 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
132/2002 Sb.Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav
132/2003 Sb.Zákon ze dne 11. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
132/2004 Sb.Vyhláška o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
132/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
132/2006 Sb.Zákon o kronikách obcí
132/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2006 Sb., o výčtu bezpečnostního materiálu
132/2008 Sb.Vyhláška o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd
132/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)
132/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
132/2012 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 19/11 ve věci návrhu na zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku
132/2013 Sb.Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 36/13 k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění v řízení o žalobě podle § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře
132/2014 Sb.Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin
132/2015 Sb.Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
132/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
132/2017 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
132/2018 Sb.Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
132/2019 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019


ISP (příhlásit)