Předpisy 131/.. Sb.

131/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu
131/1946 Sb.Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č.279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech
131/1947 Sb.Vládní nařízení, kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu
131/1948 Sb.Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
131/1949 Sb.Nařízení o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku
131/1950 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
131/1960 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č.67/1959 Ú.l., o učebních oborech
131/1961 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru
131/1962 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem
131/1964 Sb.Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
131/1965 Sb.Usnesení Národního shromáždění ke zprávě vlády o postupu obnovovacích prací k odstranění škod způsobených povodněmi na jižním Slovensku
131/1967 Sb.Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o prohloubení hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací
131/1968 Sb.Zákon o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd
131/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
131/1970 Sb.Zákon o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících
131/1971 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
131/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
131/1974 Sb.Zákon České národní rady o Národní ceně České socialistické republiky
131/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 3 haléřích
131/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití
131/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců
131/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci
131/1980 Sb.Redakční sdělení
131/1982 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy
131/1983 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích
131/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
131/1985 Sb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě
131/1988 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče
131/1989 Sb.Zákon o Sbírce zákonů
131/1990 Sb.Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon SNR č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
131/1991 Sb.Zákon o Štátnom fonde zvežaďovania lesa Slovenskej republiky
131/1992 Sb.Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů
131/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci orgánů přípravného řízení trestního
131/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24.května 1994 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 183/1993 Sb.
131/1995 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
131/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správního poplatku
131/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášky č. 109/1997 Sb.
131/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
131/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
131/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání
131/2002 Sb.Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
131/2003 Sb.Zákon ze dne 3. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
131/2004 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
131/2005 Sb.Úplné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2005 Sb.
131/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
131/2007 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
131/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb.
131/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
131/2010 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
131/2011 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
131/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
131/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
131/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
131/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
131/2016 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
131/2017 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid
131/2018 Sb.Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
131/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)