Předpisy 13/.. Sb.

13/1945 Sb.Vládní nařízení o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce
13/1946 Sb.Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý
13/1947 Sb.Zákon o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování
13/1948 Sb.Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu
13/1949 Sb.Vládní nařízení o technických referátech krajských národních výborů
13/1950 Sb.Nařízení, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove
13/1951 Sb.Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1950
13/1952 Sb.Vládní nařízení o správě spojů
13/1953 Sb.Nařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku
13/1954 Sb.Zákon o národních výborech
13/1955 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1955
13/1956 Sb.Zákonné opatření, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích
13/1957 Sb.Zákon o čestném odznaku - Mateřství -
13/1958 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1958
13/1959 Sb.Vyhláška o úplném znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství
13/1960 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1960
13/1961 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců
13/1962 Sb.Vládní nařízení o nové organizaci Československého filmu
13/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě
13/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy
13/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti
13/1966 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú.l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech
13/1967 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů
13/1968 Sb.Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
13/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci
13/1970 Sb.Vyhláška o náhradách příslušejících soudcům z lidu
13/1971 Sb.Opatření ministra, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Banské Bystrici a některých okresních soudů
13/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci
13/1973 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určuje Městský národní výbor v Turzovce stavebním úřadem I. stupně
13/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
13/1975 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č.43 (Část území města Havířova)
13/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení
13/1977 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
13/1978 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování
13/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky v oblasti cestovního ruchu
13/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. výročí narození Petra Parléře
13/1981 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti některých pracovníků
13/1982 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107
13/1983 Sb.Vyhláška o poistných podmienkach pre poistenie majetku
13/1984 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 (Prachatice)
13/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko
13/1986 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
13/1987 Sb.Nařízení o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vody
13/1988 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb
13/1989 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebních obvodech č. 129 (Brno-město - východ) a č. 170 (Bruntál)
13/1990 Sb.Ústavní zákon o změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
13/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce
13/1992 Sb.Zákon o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore
13/1993 Sb.Celní zákon
13/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
13/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, jíž se stanoví funkce, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru, a funkce, ve kterých mohou být vyjímečně zařazeni i nadále příslušníci ve služebním poměru
13/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb.,zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ustavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
13/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
13/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska Univerzitě Karlově
13/2000 Sb.Nařízení vlády o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
13/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov
13/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
13/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice
13/2004 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
13/2005 Sb.Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
13/2006 Sb.Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS - st. 22/05 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci posouzení povahy zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
13/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
13/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
13/2009 Sb.Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
13/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků
13/2011 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
13/2012 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření
13/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
13/2014 Sb.Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
13/2015 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
13/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
13/2017 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
13/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
13/2019 Sb.Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
13/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů


ISP (příhlásit)