Předpisy 127/.. Sb.

127/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o zřízení vysokých škol - Akademie musických umění v Praze -
127/1946 Sb.Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů
127/1947 Sb.Zákon, kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců
127/1948 Sb.Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
127/1949 Sb.Vládní nařízení,jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku - Československá plavba dunajská,národní podnik -
127/1950 Sb.Nařízení o přezkoušení projektů na zásobování vodou výrobních podniků a léčebných a ošetřovacích ústavů a projektů úpraven vody, jakož i o zajištění jejich provádění
127/1951 Sb.Vládní nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady
127/1960 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých školách pro socialistické organizace
127/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky
127/1962 Sb.Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků
127/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu
127/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věci o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B
127/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
127/1968 Sb.Zákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků
127/1969 Sb.Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
127/1970 Sb.Ústavní zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice
127/1971 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
127/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou a Dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou
127/1974 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 87 - Banská Štiavnica
127/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí o nadstandardním vybavení bytů
127/1976 Sb.Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
127/1978 Sb.Vyhláška o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
127/1979 Sb.Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
127/1980 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č.3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
127/1981 Sb.Zákon České národní rady o vnitřním obchodě
127/1982 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování
127/1983 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 75 a 91
127/1984 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č.57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č.146/1980
127/1985 Sb.Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
127/1988 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků
127/1989 Sb.Vyhláška o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udežovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon
127/1990 Sb.Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů
127/1991 Sb.Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien
127/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
127/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé pracovněprávní předpisy
127/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijaté v Bonnu dne 23.června 1979
127/1995 Sb.Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace
127/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele
127/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o speciálních školách a speciálních mateřských školách
127/1998 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
127/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
127/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
127/2001 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
127/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
127/2003 Sb.Zákon ze dne 3. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb.
127/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
127/2006 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin
127/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů
127/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
127/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
127/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
127/2011 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Gotický most v Písku“ po 5 000 Kč
127/2012 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
127/2013 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016, FIX %
127/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
127/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
127/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
127/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
127/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
127/2019 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč


ISP (příhlásit)