Předpisy 120/.. Sb.

120/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení
120/1946 Sb.Vládní nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění
120/1947 Sb.Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému
120/1948 Sb.Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
120/1949 Sb.Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zákona ze dne 23.února 1949, č. 69 Sb., o jednotných zemědělských družstvech
120/1950 Sb.Vládní nařízení o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích
120/1951 Sb.Vládní nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů
120/1960 Sb.Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
120/1961 Sb.Vládní nařízení o změně vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
120/1962 Sb.Zákon o boji proti alkoholismu
120/1964 Sb.Vládní vyhláška o úpravě důchodů některých osob
120/1965 Sb.Vyhláška, kterou se vydávají Směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci, evidenci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
120/1966 Sb.Vládní vyhláška k ukládání pokut za porušování povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním
120/1967 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě
120/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
120/1969 Sb.Vyhláška jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
120/1970 Sb.Zákon České národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
120/1971 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1971 - 1975
120/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích
120/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou
120/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic
120/1975 Sb.Vyhláška o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí
120/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
120/1978 Sb.Vyhláška, kterou se vydává statut Národního parku Nízke Tatry
120/1979 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o prostorové identifikaci informací
120/1980 Sb.Redakční sdělení
120/1981 Sb.Vyhláška o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru
120/1982 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 169
120/1983 Sb.Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
120/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní
120/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
120/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci
120/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích
120/1989 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu
120/1990 Sb.Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
120/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách
120/1992 Sb.Zákon České národní rady o volbách do České národní rady (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
120/1993 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
120/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení části I odst.4 a částí II,III a IV obecně závazné vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního majetku a o místním poplatku za jeho odvoz přijaté dne 14.prosince 1991
120/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
120/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o doplnění Indikativní zbožové listiny
120/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 87/1993 Sb., o makléřské zkoušce
120/1998 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Rtyně v Podkrkonoší č. 3/97 ze dne 28. května 1997 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
120/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování
120/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
120/2001 Sb.Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
120/2002 Sb.Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
120/2003 Sb.Zákon ze dne 2. 4. 2003 o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003
120/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
120/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
120/2006 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 31. března 2006
120/2007 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz
120/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
120/2009 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
120/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
120/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
120/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
120/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů
120/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
120/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
120/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
120/2017 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
120/2018 Sb.Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
120/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti


ISP (příhlásit)