Předpis 117/1997 Sb.

Citace117/1997 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší
Částka41 (29. 5. 1997)
Účinnostod 1. 6. 1997, zrušeno dnem 14. 8. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
205/1993rušíVyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na vedení provozní evidence velkých a středních zdrojů znečišťování a rozsah dalších údajů poskytovaných jejich provozovateli orgánům ochrany ovzduší 
206/1993rušíVyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv k přímému spalování a jejich prodej 
270/1993rušíVyhláška ministerstva životního prostředí o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování 
304/1995rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 270/1993 Sb., o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování 
Derogace pasivní
97/2000novelizujeVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečištování a ochrany ovzduší 
356/2002rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 


ISP (příhlásit)