Předpisy 117/.. Sb.

117/1945 Sb.Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého
117/1946 Sb.Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné
117/1947 Sb.Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946
117/1948 Sb.Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
117/1949 Sb.Nařízení ministra techniky o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin
117/1950 Sb.Nařízení o rejstříku trestů
117/1951 Sb.Nařízení, kterým se provádí zákon o státním notářství
117/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou
117/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu
117/1962 Sb.Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
117/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku
117/1965 Sb.Zákon o Státní bance československé
117/1966 Sb.Zákon o některých důsledcích zanedbávání péče o děti
117/1967 Sb.Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.
117/1968 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
117/1969 Sb.Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
117/1970 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
117/1971 Sb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
117/1972 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR
117/1973 Sb.Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a v organizacích zahraničního obchodu, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 27. září 1973 č. 284
117/1974 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení
117/1975 Sb.Redakční sdělení
117/1976 Sb.Vyhláška o Slovenské vodohospodářské inspekci
117/1978 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č.141
117/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě
117/1980 Sb.Vyhláška o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách
117/1981 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy
117/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb.
117/1983 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon
117/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel, ve znění vyhlášky č. 77/1982 Sb.
117/1985 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen
117/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat
117/1988 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
117/1989 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb.
117/1990 Sb.Zákon o zásluhách M. R. Štefánika
117/1991 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí
117/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku
117/1993 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
117/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
117/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály
117/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší
117/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od soudních poplatků
117/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
117/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
117/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
117/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
117/2004 Sb.Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních karet
117/2005 Sb.Nařízení vlády o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy
117/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění
117/2007 Sb.Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
117/2008 Sb.Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě
117/2009 Sb.Sdělení Ministerstva financí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva financí č. 100/2009 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 – 2012, VAR
117/2010 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupněSdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 113/2010 Sb.
117/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
117/2012 Sb.Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
117/2013 Sb.Sdělení Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2013 č. Org. 23/13 k účinkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky plynoucí z vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek, a přiznané pravomocným rozhodnutím soudu do okamžiku vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů
117/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
117/2015 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
117/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
117/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
117/2018 Sb.Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
117/2019 Sb.Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu


ISP (příhlásit)