Předpisy 114/.. Sb.

114/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské
114/1946 Sb.Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok
114/1947 Sb.Vyhláška o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
114/1948 Sb.Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
114/1949 Sb.Nařízení ministerstva spravedlnosti,jímž se určuje,které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové
114/1950 Sb.Vládní nařízení o pensijním a úrazovém zabezpečení zaměstnanců v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru převzatých do služeb národních podniků, zřízených z bývalých státních podniků, nebo do služeb některých jiných národních podniků
114/1951 Sb.Zákon o advokacii
114/1953 Sb.Vládní nařízení o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
114/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou
114/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech pracujících
114/1962 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji
114/1964 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti o podnikovém rejstříku
114/1965 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi
114/1966 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
114/1967 Sb.Zákon o volbách do národních výborů
114/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Iránu
114/1969 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví v kterých případech může být vydání cestovního dokladu odepřeno
114/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru
114/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
114/1972 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů
114/1973 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 123 (Praha 8)
114/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského
114/1975 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory mateřství
114/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lybijské arabské republiky
114/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
114/1979 Sb.Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
114/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách
114/1981 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č.101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
114/1982 Sb.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami
114/1983 Sb.Ústavní zákon o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
114/1984 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31 (Toužimsko) a č. 42 (Kolinecko)
114/1985 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986
114/1987 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti
114/1988 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
114/1989 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb: 1. v zákonu o hospodářské arbitráži (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 71/1989 Sb., v slovenském vydání, 2. v hospodářském zákoníku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 80/1989 Sb., v českém vydání
114/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
114/1991 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
114/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
114/1993 Sb.Zákon o Kanceláři prezidenta republiky
114/1994 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
114/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
114/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu
114/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz semen slunečnice
114/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
114/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
114/2001 Sb.Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
114/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
114/2003 Sb.Zákon ze dne 17. 4. 2003 o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda),
114/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
114/2005 Sb.Vyhláška o podrobnostech o činnosti Bilančního centra
114/2006 Sb.Vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení
114/2007 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
114/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
114/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin
114/2010 Sb.Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu
114/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
114/2012 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně
114/2013 Sb.Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
114/2014 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
114/2015 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 %
114/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
114/2017 Sb.Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí
114/2018 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
114/2019 Sb.Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
114/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


ISP (příhlásit)