Předpisy 111/.. Sb.

111/1945 Sb.Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty
111/1946 Sb.Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů
111/1947 Sb.Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských
111/1948 Sb.Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem
111/1949 Sb.Vyhláška ministra dopravy o prohlášení hlavní dráhy Chomutov-Křimov za dráhu vedlejší
111/1950 Sb.Zákon o hospodaření s některými místnostmi
111/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky
111/1953 Sb.Vládní nařízení o základních fondech hospodářských organisací
111/1960 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění
111/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy
111/1962 Sb.Vyhláška ministerstva výstavby o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
111/1964 Sb.Vyhláška Ústřední Správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích
111/1965 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách
111/1966 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
111/1967 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
111/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách
111/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o obecném devizovém povolení pro organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti
111/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě
111/1971 Sb.Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení
111/1972 Sb.Oznámení Kanceláře České národní rady
111/1973 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
111/1974 Sb.Vyhláška o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975
111/1975 Sb.Vyhláška o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
111/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o rezervním fondu jednotného zemědělského družstva
111/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek
111/1979 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Biele Karpaty
111/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol
111/1981 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů
111/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů
111/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č.108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
111/1984 Sb.Zákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce
111/1985 Sb.Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost
111/1987 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988
111/1988 Sb.Nařízení, ktorým sa zrušuje nariadenie Slovenskej socialistickej republiky č.150/1980 Zb. o príslušnosti na udiežanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
111/1989 Sb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazu družstev
111/1990 Sb.Zákon o státním podniku
111/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky o prohlášení Břevnovského kláštera za národní památku
111/1992 Sb.Vyhláška o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch - penziónoch pre dôchodcov
111/1993 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně.
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
111/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví právní a ekonomické podmínky nezávislosti malých nezávislých pivovarů
111/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu l Středoevropské dohodě o volném obchodu týkajícího se změn protokolů 1 - 6
111/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení při nabývání zahraničních cenných papírů
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
111/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zajištění výstavby zařízení pro pohraniční odbavování na silničním hraničním přechodu Mníšek - Deutscheinsiedel
111/2000 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Vítězslava Nezvala
111/2001 Sb.Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel
111/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
111/2003 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
111/2004 Sb.Sdělení Ministerstva dopravy o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
111/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
111/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
111/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
111/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
111/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.
111/2013 Sb.Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
111/2014 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013
111/2015 Sb.Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
111/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
111/2017 Sb.Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území
111/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
111/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů


ISP (příhlásit)