Předpisy 110/.. Sb.

110/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby
110/1946 Sb.Vládní nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody
110/1947 Sb.Zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou
110/1948 Sb.Vyhláška o stažení některých mincí československé měny
110/1949 Sb.Vládní nařízení,kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských komor nepřevzatých do státních služeb
110/1950 Sb.Zákon o organizaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství
110/1951 Sb.Zákon o státních pracovních zálohách
110/1952 Sb.Nařízení ministra chemického průmyslu o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích
110/1953 Sb.Vládní nařízení o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi
110/1960 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády
110/1961 Sb.Zákon, kterým se mění zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady
110/1962 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953
110/1964 Sb.Zákon o telekomunikacích
110/1965 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o evidenci zahraniční literatury
110/1966 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol
110/1967 Sb.Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze
110/1968 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady
110/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě
110/1970 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
110/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem
110/1972 Sb.Zákon o plemenitbě hospodářských zvířat
110/1973 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Slovenský kras
110/1974 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami
110/1975 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
110/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
110/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze
110/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971
110/1979 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava
110/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o studiu na vysokých školách (studijní předpisy)
110/1981 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků
110/1982 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 so sídlom v Banskej Bystrici
110/1983 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 121 - 126 v mestskej časti Petržalka
110/1984 Sb.Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku
110/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušují vyhlášky ministerstva financí o převzetí některých jugoslávských, polských a rumunských cenných papírů československým státem
110/1987 Sb.Zákon o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky
110/1988 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
110/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci
110/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
110/1991 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úžavách na domovej dani
110/1992 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
110/1993 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně.
110/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
110/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia
110/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení Republiky Kazachstán od smluv RVHP o dvojím zdanění
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
110/1998 Sb.Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
110/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
110/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 2000 až 2002
110/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
110/2002 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 5. února 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 21. února 2002
110/2003 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
110/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.
110/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
110/2007 Sb.Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
110/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
110/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
110/2010 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
110/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
110/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
110/2013 Sb.Sdělení 110. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
110/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.
110/2015 Sb.Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
110/2016 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy
110/2017 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
110/2018 Sb.Vyhláška o tabákových nálepkách
110/2019 Sb.Zákon o zpracování osobních údajů


ISP (příhlásit)