Předpisy 109/.. Sb.

109/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o řízení výroby
109/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946 č.33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
109/1947 Sb.Zákon o dani ze mzdy
109/1948 Sb.Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků
109/1949 Sb.Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů civilního ošetřovatelského personálu ve vojenských léčebných ústavech
109/1950 Sb.Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
109/1951 Sb.Vládní nařízení o organisaci statistické služby
109/1952 Sb.Vládní nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců
109/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení č.37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
109/1960 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
109/1961 Sb.Zákon o muzeích a galeriích
109/1962 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění vyhláška o správních poplatcích
109/1964 Sb.Hospodářský zákoník
109/1965 Sb.Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
109/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniků Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
109/1967 Sb.Usnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky, kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů
109/1968 Sb.Usnesení Národního shromáždění o volbě členů České národní rady
109/1969 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
109/1970 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
109/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb., č. 181/1968 Sb. a č. 77/1970 Sb.
109/1972 Sb.Zákon o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1973
109/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 500 Kčs
109/1974 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami
109/1975 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 (okres Beroun) a č. 31 (okres Kladno)
109/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
109/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska
109/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodní děl Gabčíkovo - Nagymaros
109/1979 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č.130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
109/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách
109/1981 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
109/1982 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 109 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
109/1983 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 182 (okres Vsetín)
109/1984 Sb.Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
109/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
109/1987 Sb.Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988
109/1988 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zřízení medaile Za zásluhy o Československou lidovou armádu
109/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy
109/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 162/1989 Sb.
109/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 380/1990 Sb., o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt
109/1992 Sb.Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 4444 - Postupy pro letové provozní služby
109/1993 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně.
109/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti,kterou se vydává řád výkonu vazby
109/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné
109/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Nové Paky ze dne 25. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky
109/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek
109/1998 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
109/1999 Sb.Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 76/1999 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu
109/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002
109/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
109/2002 Sb.Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
109/2003 Sb.Vyhláška o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce
109/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se pozastavuje pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti
109/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
109/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
109/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
109/2008 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
109/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
109/2010 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
109/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
109/2012 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
109/2013 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50%průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
109/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
109/2015 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
109/2016 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5 000 Kč
109/2017 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
109/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
109/2019 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)


ISP (příhlásit)