Předpisy 108/.. Sb.

108/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
108/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně
108/1947 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
108/1948 Sb.Vyhláška, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č.109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
108/1949 Sb.Vládní nařízení o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic
108/1950 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
108/1951 Sb.Zákon o organisaci národohospodářské evidence
108/1952 Sb.Vládní nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských
108/1953 Sb.Vládní nařízení o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva
108/1960 Sb.Zákon o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady
108/1961 Sb.Vládní nařízení o zřízení Univerzity 17.listopadu v Praze
108/1962 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
108/1964 Sb.Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení
108/1965 Sb.Vyhláška ministerstva paliv o dodávce topných plynů obyvatelstvu
108/1966 Sb.Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti
108/1967 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
108/1968 Sb.Usnesení Národního shromáždění o určení počtu členů České národní rady
108/1969 Sb.Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
108/1970 Sb.Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
108/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb., č. 179/1968 Sb. a č. 75/1970 Sb.
108/1972 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973
108/1973 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 500 Kčs
108/1974 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
108/1975 Sb.Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v Severomoravském kraji stavebním úřadem
108/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
108/1977 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv
108/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru
108/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky č.128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
108/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úvěrové dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
108/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
108/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád
108/1983 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 72 (Praha 4)
108/1984 Sb.Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
108/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb.
108/1987 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
108/1988 Sb.Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č.130/1981 Zb. o vnútornom obchode
108/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny
108/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani
108/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce
108/1992 Sb.Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 11 - Předpis o letových provozních službách
108/1993 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně.
108/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
108/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
108/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 o ochraně nočního klidu
108/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
108/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
108/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pracovního plánu mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Spolkovým ministerstvem práce, zdravotnictví a sociálních věcí Rakouské republiky na léta 1998 - 2000
108/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vzor tiskopisu určeného pro uplatnění záměru získat investiční pobídky
108/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení
108/2002 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 20. března 2002 do 15. dubna 2002
108/2003 Sb.Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu
108/2004 Sb.Nařízení vlády o stanovení výše poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2004/2005
108/2005 Sb.Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
108/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
108/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb.
108/2009 Sb.Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
108/2010 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
108/2011 Sb.Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
108/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
108/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
108/2014 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ve věci návrhu na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje
108/2015 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
108/2016 Sb.Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
108/2017 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
108/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.
108/2019 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5


ISP (příhlásit)