Předpisy 106/.. Sb.

106/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění
106/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí § 9 odst. 4 zákona ze dne 14. dubna 1920 č. 303 Sb., o zubním lékařství a zubní technice, ve znění zákona ze dne 11. července 1934 č. 171 Sb.
106/1947 Sb.Vládní nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky)
106/1948 Sb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č.16 Sb., o umiestnení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.
106/1949 Sb.Zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců
106/1950 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
106/1951 Sb.Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků
106/1952 Sb.Vládní nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu)
106/1953 Sb.Zákon o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování
106/1960 Sb.Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o hospodaření kovovým odpadem
106/1961 Sb.Vládní usnesení, kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě
106/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě
106/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní silniční řád
106/1964 Sb.Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
106/1965 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 3 Kčs
106/1966 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
106/1967 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži
106/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení říční administrace v úseku Dunaje Rajka - GÖnyü
106/1969 Sb.Vyhláška Rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
106/1970 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1971
106/1971 Sb.Zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení
106/1972 Sb.Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů
106/1973 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o udělování vědeckých hodností Ústavy marxismu-leninismu ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Komunistické strany Slovenské
106/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
106/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) o Dodatkovém protokolu k oběma úmluvám
106/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
106/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
106/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech
106/1979 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti
106/1980 Sb.Vyhláška o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní vožných miest učitežov vysokých škôl
106/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta
106/1982 Sb.Vyhláška na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
106/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o činnosti kulturních a informačních středisek
106/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu
106/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ze dne 24. října 1985 č. 100/1985 Sb.)
106/1987 Sb.Úplné znění zákona ze dne 8. října 1971 č. 107 Sb., o mateřském příspěvku, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. ledna 1982 č. 8 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 110 Sb. a zákonem ze dne 23. června 1987 č. 50 Sb.
106/1988 Sb.Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
106/1989 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 116 a č. 160
106/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži
106/1991 Sb.Zákon České národní rady o neperiodických publikacích
106/1992 Sb.Vyhláška o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu
106/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny.
106/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Uzbekistán
106/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 a zákona č. 40/1995 Sb.
106/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva
106/1997 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
106/1998 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
106/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
106/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
106/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
106/2003 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 26. března 2003 ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2002 sp. zn. 15 Tz 47/2002
106/2004 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
106/2005 Sb.Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
106/2006 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
106/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
106/2008 Sb.Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků
106/2009 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
106/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
106/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
106/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
106/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
106/2014 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
106/2015 Sb.Nařízení vlády o oborech státní služby
106/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
106/2017 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
106/2018 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
106/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona


ISP (příhlásit)