Předpisy 101/.. Sb.

101/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
101/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932 č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře
101/1947 Sb.Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů
101/1948 Sb.Vládní nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích
101/1949 Sb.Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pro drobnou dráhu Vítkovice-Zábřeh
101/1950 Sb.Vládní nařízení o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory
101/1951 Sb.Vyhláška o stažení některých drobných mincí
101/1952 Sb.Vládní nařízení o úpravě podmínek pro trvání nároků na některé důchody z důchodového zabezpečení
101/1953 Sb.Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
101/1960 Sb.Zákon o sloučení některých ministerstev, o převzetí řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví
101/1961 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení
101/1962 Sb.Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla
101/1963 Sb.Zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu)
101/1964 Sb.Zákon o sociálním zabezpečení
101/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věci o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém
101/1966 Sb.Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
101/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku
101/1968 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
101/1969 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání
101/1970 Sb.Zákon, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
101/1971 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 - 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu)
101/1972 Sb.Redakční sdělení
101/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o projektových soutěžích
101/1974 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek
101/1975 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 87 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
101/1976 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
101/1977 Sb.Vyhláška o odborné správě lesů
101/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978
101/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č.57/1979 Sb. o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
101/1980 Sb.Vyhláška o žudových školách umenia
101/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu
101/1982 Sb.Redakční sdělení
101/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
101/1984 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č.125/1979 Zb. o školách v prírode
101/1985 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu
101/1987 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č.61 Trnava - sever
101/1988 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o certifikaci výrobků
101/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci
101/1990 Sb.Ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky
101/1991 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb.
101/1992 Sb.Výnos, ktorým sa dopžňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
101/1993 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně
101/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 67 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
101/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
101/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
101/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 7 odst. 2 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 75/1988 Sb.
101/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru
101/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
101/2001 Sb.Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
101/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
101/2003 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 11. března 2003 ve věci návrhu na zrušení § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
101/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
101/2005 Sb.Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
101/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006
101/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
101/2008 Sb.Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru
101/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
101/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
101/2011 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
101/2012 Sb.Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
101/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
101/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
101/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
101/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
101/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
101/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
101/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.


ISP (příhlásit)