Předpisy 100/.. Sb.

100/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
100/1946 Sb.Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty
100/1947 Sb.Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládní nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon
100/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948
100/1949 Sb.Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pro vedlejší dráhu Mariánské Hory-Brušperk
100/1950 Sb.Zákon o podnikovém rejstříku
100/1951 Sb.Nařízení o rejstříku trestů
100/1952 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
100/1953 Sb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
100/1960 Sb.Ústava Československé socialistické republiky
100/1961 Sb.Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi Československými a rumunskými osobami
100/1962 Sb.Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny
100/1963 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže
100/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
100/1965 Sb.Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o zrušení povinného odprodeje sádla
100/1966 Sb.Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství
100/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku II, odstavce 1 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách, podepsané v Praze dne 6.října 1956
100/1968 Sb.Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú.l. (č.27/1954 Ú.v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií
100/1969 Sb.Vládní nařízení České socialistické republiky o zřízení farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a o změnách v organizaci Vysoké školy chemickotechnologické v Praze
100/1970 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
100/1971 Sb.Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
100/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení přídavků na děti a výchovného, poskytovaného jednotlivě hospodařícím rolníkům a jiným osobám samostatně hospodařícím
100/1973 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 118 (Košice-Šaca)
100/1974 Sb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
100/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu
100/1976 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy
100/1977 Sb.Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
100/1978 Sb.Předseda vlády Československé socialistické republiky vyhlašuje úplné znění nařízení vlády ČSSR č.135/1975 Sb. o výjimečném poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům,jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ČSSR č.71/1978 Sb. a Nařízení ČSSR o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
100/1979 Sb.Vyhláška o soustavě zvláštních učebních oborů
100/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky
100/1981 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
100/1982 Sb.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
100/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č.159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejich formách
100/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví
100/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
100/1987 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 84 (okr. Litoměřice)
100/1988 Sb.Zákon o sociálním zabezpečení
100/1989 Sb.Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o bezpečnostní ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů
100/1990 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
100/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/1990 Sb.
100/1992 Sb.Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
100/1993 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů
100/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
100/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
100/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
100/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 7 odst. 2 a článku 9 odst. 3 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 112/1980 Sb.
100/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o otevření silničního hraničního přechodu Nové Město pod Smrkem - Czerniawa Zdrój pro provoz osobních vozidel, pro pěší, cyklisty a motocykly, jakož i pro nákladní vozidla evidovaná v České republice a v Polské republice o užitečné hmotnosti do 3,5 t s výjimkou nebezpečných nákladů
100/1999 Sb.Nařízení vlády o ochraně před povodněmi
100/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
100/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
100/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
100/2004 Sb.Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
100/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.
100/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.
100/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
100/2008 Sb.Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008
100/2009 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 – 2012, VAR
100/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
100/2011 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011–2023, VAR %
100/2012 Sb.Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
100/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
100/2014 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %
100/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
100/2016 Sb.Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
100/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
100/2018 Sb.Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
100/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)