Předpisy 1/.. Sb.

1/1945 Sb.Ústavní dekret presidenta republiky o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné
1/1946 Sb.Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád
1/1947 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiru dne 16. října 1946
1/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy
1/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
1/1950 Sb.Vládní nařízení o zrušení zemských finančních pokladen
1/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví
1/1952 Sb.Vládní nařízení o hořlavinách a výbušninách
1/1953 Sb.Vyhláška o úplném znění trestního řádu
1/1954 Sb.Vládní nařízení o zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie
1/1955 Sb.Zákonné opatření o státní správě ve věcech plavby
1/1956 Sb.Nařízení o zřízení státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku
1/1957 Sb.Vyhláška o úplném znění trestního zákona
1/1958 Sb.Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
1/1959 Sb.Vládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu
1/1960 Sb.Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny
1/1961 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi
1/1962 Sb.Zákon o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů Slovenské národní rady
1/1963 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství
1/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
1/1965 Sb.Vyhláška ministerstev zahraničního obchodu a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vývozních investičních celků
1/1966 Sb.Vyhláška vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování
1/1967 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
1/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
1/1969 Sb.Zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
1/1970 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení
1/1971 Sb.Nařízení o zřizování odborů krajských národních výborů
1/1972 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
1/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky v oblasti vnitrozemské vodní dopravy a o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky v oblasti železniční dopravy
1/1974 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č.57 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
1/1975 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
1/1976 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Jindřichův Hradec)
1/1977 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
1/1978 Sb.Nařízení o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů
1/1979 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1979 a 1980 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
1/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
1/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, sjednané v Praze dne 22. října 1962
1/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
1/1983 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 (okres Beroun)
1/1984 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č.31 - Košice IV
1/1985 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb.
1/1986 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech v okresu Ústí n. Labem
1/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
1/1988 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru
1/1989 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení zvláštního příspěvku horníkům
1/1990 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990
1/1991 Sb.Zákon o zaměstnanosti
1/1992 Sb.Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
1/1993 Sb.Ústava České republiky
1/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb. o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášek Ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb. a č. 178/1993 Sb.
1/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
1/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem
1/1997 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 27.listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve zněních pozdějších předpisů
1/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997)
1/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
1/2000 Sb.Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
1/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 38/1995 Sb., zákonem č. 304/1997 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb. a zákonem č. 150/2000 Sb.
1/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
1/2003 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
1/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
1/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
1/2007 Sb.Zákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky
1/2008 Sb.Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
1/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
1/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.
1/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
1/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1/2013 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013
1/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
1/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
1/2017 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1/2018 Sb.Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
1/2019 Sb.Nařízení vlády o oborech státní služby
1/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)