Předpis 251/2021 Sb.

Citace251/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka107 (30. 6. 2021)
Účinnostod 1. 7. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
780 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 251/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 
340/2015novelizujeZákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
23/2017novelizujeZákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 
25/2017novelizujeZákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 


ISP (příhlásit)