Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
38Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi
39Novela z. - trestní zákoník
40Novela ústav. z. - Ústava ČR
50Novela z. o svobodném přístupu k informacím
71Novela z. - insolvenční zákon
72Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech
73Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
79Novela z. - trestní zákoník
85Novela z. o nemocenském pojištění
89Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
93Novela z. o dluhopisech
99Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
105Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních
109Novela z. - zákoník práce
115Novela z. - školský zákon
126N.z. o zálohovaném výživném
130Novela z. o zrušení Fondu národního majetku
132Novela z. o státní službě
137Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
138Vl.n.z. o zpracování osobních údajů
139Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související
140Novela z. o dani z přidané hodnoty
157Novela z. o vnitrozemské plavbě
160Novela z. o sociálních službách
164Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017
167Novela z. o platu představitelů státní moci
168Novela z. o ochranných známkách
170Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací
172Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti
173Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
175Novela z. - autorský zákon
179N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
183Novela z. o spotřebních daních
188Novela z. o směnárenské činnosti
192Novela z. o státních svátcích
199Novela z. o veřejném zdravotním pojištění
200Novela z. o prodejní době
203Novela z. o pobytu cizinců na území ČR
205Novela z. o evidenci tržeb
206Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní
207Novela z. o obchodních korporacích
214Novela z. - trestní zákoník
241Novela z. o podpoře sportu
256Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.
262Novela z. o léčivech
263Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
267Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
273Novela z. o obcích
286Novela z. o místních poplatcích
287Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019
320Novela z. - občanský soudní řád
330Novela z. o pozemních komunikacích


ISP (příhlásit)