Písemné pozměňovací návrhy / 118. schůze

ČTNázev
317Novela z. - zákoník práce
360Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
374Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
503Novela z. o pedagogických pracovnících
527Novela ústav. z. - Ústava ČR
528Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do Senátu
529Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony
534Novela z. o archivnictví a spisové službě
565Vl.n.z. o lobbování
566Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s přijetím z.o lobbování
652Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
658Vl.n.z. o dani z digitálních služeb
670Novela z. o odpovědnosti za přestupky
702Novela z. o užívání státních symbolů ČR
731Vl.n.z. - invazní nepůvodní druhy
799Novela z. - energetický zákon
864Novela z. o návykových látkách
867Novela z. o dani z přidané hodnoty
870Novela z. o podporovaných zdrojích energie
903Novela z. o bankách
912Novela z. o dráhách
944Novela z. o zdravotních službách
954Novela z. o myslivosti
956Novela z. o střetu zájmů
966Vl.n.z.o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice
983Novela z. o Policii ČR
992Novela z. o veřejném zdravotním pojištění
1027Novela z. o požární ochraně
1046Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích
1084Novela z. o elektronických komunikacích
1143Novela z. o sociálních službách


ISP (příhlásit)