Písemné pozměňovací návrhy / 104. schůze

ČTNázev
111N.z. o celostátním referendu
159Novela z. - zákoník práce
290Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
309Novela z. - školský zákon
317Novela z. - zákoník práce
320Novela z. - občanský soudní řád
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
359Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
390Novela ústav. z. - Ústava ČR
400Novela z. - autorský zákon
402Novela z. - autorský zákon
424Novela z. - antidiskriminační zákon
475Novela z. o právu petičním
503Novela z. o pedagogických pracovnících
517Novela z. o ochraně přírody a krajiny
527Novela ústav. z. - Ústava ČR
528Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do Senátu
529Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony
534Novela z. o archivnictví a spisové službě
557Novela ústav. z. - Ústava ČR
565Vl.n.z. o lobbování
566Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s přijetím z.o lobbování
593Novela z. o matrikách, jménu a příjmení
603N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným
633Novela z. o svobodném přístupu k informacím
639Novela z. - trestní zákoník
641Novela z. o úřednících územních samospráv. celků
646Novela z. - knihovní zákon
652Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
658Vl.n.z. o dani z digitálních služeb
670Novela z. o odpovědnosti za přestupky
685Novela z. o veřejném zdravotním pojištění
690Novela z. o státním občanství ČR
699Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.
702Novela z. o užívání státních symbolů ČR
730Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
731Vl.n.z. - invazní nepůvodní druhy
750N.z.,kterým se zruš. zákon o předpokladech pro výkon funkcí
755Novela z. o hnojivech
756Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
757Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou
793Novela z. - notářský řád
799Novela z. - energetický zákon
852Novela z. o státní sociální podpoře
864Novela z. o návykových látkách
867Novela z. o dani z přidané hodnoty
870Novela z. o podporovaných zdrojích energie
895N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod
896Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
903Novela z. o bankách
904Novela z. o ozdravných postupech
911Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí
912Novela z. o dráhách
944Novela z. o zdravotních službách
952N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových
954Novela z. o myslivosti
956Novela z. o střetu zájmů
958Novela z. o daních z příjmů
961Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dět. skup.
966Vl.n.z.o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice
980Novela z. - trestní zákoník
983Novela z. o Policii ČR
987Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
992Novela z. o veřejném zdravotním pojištění
1006N. z. o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku
1008Vl.n.z. - stavební zákon
1009Vl.n.z. - v souvislosti s přijetím stavebního zákona
1027Novela z. o požární ochraně
1040Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání
1043Vl.n.z.o občanských průkazech
1044Vl.n.z.o občanských průkazech - související
1046Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích
1073Novela z. - insolvenční zákon
1084Novela z. o elektronických komunikacích
1091Novela z. o pobytu cizinců na území ČR
1143Novela z. o sociálních službách
1144Novela z. o sociálních službách
1152Novela z. - krizový zákon
1163Vl.n.z. o elektronizaci zdravotnictví
1164Vl.n.z. o elektronizaci zdravotnictví - související
1242Vl.n.z.o zvl.způsobech hlasování do Poslanecké sněmovny


ISP (příhlásit)